Теодора Янева - магистър логопед и специален педагог

Теодора Янева магистър логопед и специален педагог

Здравейте,
Аз съм Теодора Янева, бакалавър по Логопедия от 2003 г. и магистър по Диагностика и корекция на комуникативните нарушения от 2005 г., и магистър по Социални дейности от 2014 г. с 15 годишен опит в работата с деца с езикови нарушения и с деца, и младежи със специални потребности, възрастни с нарушение на речта след прекаран инсулт, и/или други неврологични заболявания. • Професионална биография

  • Частна практика в собствен логопедичен кабинет;
  • Логопед в 81 СУ „Виктор Юго“ гр. София;
  • Логопед в 99 ДГ „Брезичка“ гр. София;
  • Ресурсен учител в 23 СУ гр. София;
  • Ресурсен учител в ОУ „Братя Миладинови“ гр. Русе;
  • Логопед в Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“, гр. Русе;
  • Друг опит – социален работник и логопед в Неправителствена организация Еквилибриум, гр. Русе;
  • Специален педагог в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч“, гр. Шумен;
  • Интереси в Приобщаващото образование, като част от екипа въвеждащ приобщаващото образование в България, свързани с пряката работа с деца и ученици със специални потребности и техните родители в пилотни проекти на МОН.

 • Образование, специалности, квалификации

  • Магистър по „Диагностика и корекция на комуникативните нарушения“, Шуменски университет – 2005 г.
  • Бакалавър по Логопедия, Шуменски университет – 2003 г.
  • Магистър по Социални дейности - „Регулиране и контрол в системата на социалните дейности“ – Шуменски университет – 2014 г.

  Сертификация по:
      - Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хипеактивни деца и ученици – 2019 г.
      - Монтесори метод за деца от 0 до 6 години – март-октомври 2018 г.
      - Монтесори метод за деца със СОП – октомври-декември 2018 г.
      - Иновативно и креативно мислене в училищното образование – 2018 г.
      - Придобиване на правни учения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с норматичната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост – 2018 г.
      - Придобиване на правни учения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с норматичната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост – 2018 г.

  Публикации – статии:
      - „Развитие на фина моторика. Помощници на фината моторика.“ Цялата публикация:Развитие на фина моторика. Помощници на фината моторика.
      - „В София и не само, учениците от начален етап пишат „уъ“ вмесло „л“, защото така се говори“ – ZDRAVIDECA.BG

 • Компетенции и опит в изследвания

  1. Скрининг на ранно детско развитие 3 – 3,6 години

   Скрининг тестът е надежден инструментариум, който да отговаря на потребностите на съвременната практика в България. Цели да обхване всички най-важни аспекти на детското развитие и за да осигури по-голяма детайлност и прецизност на оценката е ограничен във възрастовия интервал 3-3,6 години. Съобразен е със спецификата на езиковата среда и социокултурните норми на междуличностно взаимодействие, които децата овладяват от най-ранна възраст. Скрининг тестът дава комплексна информация за: двигателните и познавателни компетентности, езиковите умения на детето, както и уменията му за адаптация и социално взаимодействие в предучилищна възраст, за да се постигне тяхното балансирано и конструктивно личностно-емоционално развитие.

  2. Оценка на езиковото развитие съобразено с възрастта на детето

   Езиково-говорните нарушения при децата са с добра прогноза, но при оказване на своевременна помощ. Факторите израстване и съзряване единствено водят до загуба на безценно време в ранните периоди на развитие, в които корекцията, компенсацията и възстановяването са с най-добър ефект.

   В логопедичния кабинет може да получаване нужната информация за езиковото развитие на своето дете, за терапевтичните подходи и прогнозата за неговото преодоляване.

   Обследването на детето е съобразено с неговата възраст. Всяка оценка на езиковото развитие се извършва индивидуално по стандартизирани тестове и методи.

  3. Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца от 4 до 7 г. – превенция на дислексията

   Тeстът е изцяло на картинен, което прави изпъленението му забавно, увлекателно и интересно за децата. Целта му е да се изследва фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предпоставки за нарушенията на четенето и писането при децата.

    Тестът може да се прилага в следните случаи:
   • За да се вземе решение относно нивото на развитие на фонологичното осъзнаване и скоростта на серийно назоваване на деца във възрастта от 4 до 7 години.
   • С диагностични цели при преценка на риск от дислексия.
   • С терапевтични цели за индивидуализация при планиране на програми за развитие на фонологичното осъзнаване
   • За планиране на терапевтични интервенции при вече установени нарушения в писмената форма на речта

   След неговото прилагане, терапевтът изготвя програма, която следва, за да се преодолеят трудностите.

  4. Училищна готовност

   От 5 до 7 години е периодът, в който детето най-интензивно придобива знания и умения, които ще направят възможно да възприема с лекота учебното съдържание в първи клас.

   Тестът за „Училищна готовност“ дава тази информация на родителя, до колко малкото дете има готовността да се справи с учебния материал в края на предучилищния етап и да се адаптира по-бързо към училищната среда.

   За кого е подходящ тестът? - Училищна готовност за деца, на който им предстои да постъпят в училище (6-7г.).

   Защо се прави тестът? – за да се установи общата готовност на детето за постъпване в училище; да се насочи детето към развитие на умения, които ще улеснят постъпването му в училище; да се определят силните страни на детето.

   Какво представлява тестът? – включва пет компонента: езиково развитие, фина моторика, елементарни понятие, количествени представи, сравнения.

   Проведен навреме, дава възможност и време трудностите да бъдат преодолени.

  5. Монтесори занимания с деца в норма и СОП

   Мария Монтесори е създател на една философия не само за обучение, а за отглеждане на детето, която представлява т.нар „хуманистична педагогика“. В центъра ù стои детето. Метод е създаден изцяло чрез наблюдение на деца. Това е същността на цялата Монтесори философия − наблюдението. Тук е и ролята на учителя, който в Монтесори среда се нарича „водач“, защото следвайки детето, той му помага да се справи само.

   Монтесори заниманията се провеждат в група от 2-6 децата, смесени по възраст. По-големите помагат на по-малките, по-умелите, помагат на тези, който изпитват затруднения. Всяко дете има свое място, където извършва дадена дейност, която допринася за развитие на неговата фина моторика, език, сетивност, а при по-големите и на математика.

   Въз основа на своето наблюдение при работата си с деца, д-р Мария Монтесори стига да извода, че когато децата са свободни да следват свое собствено темпо, при тях дисциплината идва отвътре, самодисциплират се. Водещото в метода е любовта към детето. Подпомага се вродената способност на децата да се учат и подхранва естествената тенденция на ума да търси оптималните решения и възможности за развитие, като използва собствените си най-добри способности.

   Прилагането на този метод изисква от възрастните да улесняват детето в откриването на вътрешния му водач, който се стреми към перфектния и индивидуално насочен растеж. Методът изисква от възрастните да създават ориентирана към детето учебна среда, която да отговаря на естествените му потребности, а те се определят чрез наблюдение на „свободното” дете. Това е изключително важно, когато се работи с деца със спефиални потребости и възможности.

  6. Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг

   Breathing + : Биофийдбек сензорна система за тренинг на дишането и вокализацията на звукове с интерактивни компютърни игри, управлявани единствено от продължителността на издишването на детето.

   С помощта на Breathing + Дихателни игри се помага на деца със заекване и други говорни нарушения да овладеят навици за контролирано диафрагмено дишане, вокализиране на определени звукове и съсредоточаване на вниманието.

   Системата е полезна за увеличаване на дихателния обем и снабдяването на мозъка и тялото с кислород при астматични пристъпи, ХОББ и емфизем.

   Breathing + прави скучните дихателни упражнения забавни с помощта на мотивиращи компютърни игри и анимации. Апаратът дава възможност да се тренира не само продължителността на издишването, но и вокализацията на звукове, които позволяват продължително произнасяне като А, О, Е, И, У, С, Р, Ш и т.н.

   С Breathing + децата и възрастните тренират своето дишане, докато се забавляват!

   ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И КОИ ЩЕ ИМАТ НАЙ-ГОЛЯМА ПОЛЗА:

   - Заекване и други говорни нарушения;
   - Деца с Хиперактивност и дефицит на вниманието като редуцира хипервентилацията, която намалява нивата на кислород в мозъка и увеличава импулсивността;
   - Пациенти с паник атаки, стресогенни и тревожни разстройства - за промяна и инхибиране на стрес реакциите на физиологично ниво, за редуциране на хипервентилацията.
   - Астма за редуциране на астматичните пристъпи и хипервентилацията;
   - Синдром на дразнимото черво - за нормализиране на нервния контрол върху перисталтиката;

 • Професионални интереси и практика

  • Логопедично консултиране на деца и възрастни
  • Фонологично осъзнаване
  • Скрининг тест на 3 годишните
  • Училищна готовност
  • Подпомагане процеса на приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребност в детски градини и училища
  • Монтесори занимания

Публикации

img

КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

26.07.2022
КАКВО Е ЛОГОПЕДИЧНА И ОРОФАЦИАЛНА МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ Орофациалната миофункционална терапия (ОМТ) е интердисциплина...
Повече
img

Как да се преборим с вредните навици при децата?

26.07.2022
Как да се преборим с вредните навици при децата? Най-често срещаните вредни на...
Повече
img

Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон и дишане през устата.

26.07.2022
Вредни навици у децата - смукане на пръст, продължителна употреба на биберон  и дишане през устата. ...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.02.2022
През месец март 2022г.  Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) орга...
Повече
img

DDE – 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

22.12.2021
DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, пре...
Повече
img

Ранно чуждоезиково обучение

28.07.2021
Ранно чуждоезиково обучение Изучаването на чужд език в съвременния свят, в кой...
Повече
img

7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА

19.05.2021
7 ПРИЧИНИ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА РЕЧТА ПРИ МАЛКИТЕ ДЕЦА Няма универсална причина, обясняваща забавянето на р...
Повече
img

ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА

15.04.2021
ВОДЕЩА ЛЯВА РЪКА. ПОМОЩНИЦИ НА ЛЯВАТА РЪКА Както всички знаят, наши...
Повече
img

ДИСКАЛКУЛИЯ

31.03.2021
ДИСКАЛКУЛИЯ Какво е дискалулия? Симптоми на дискалкулия. ...
Повече
img

8 начина за определяне на готовността на детето за училище

22.03.2021
8 начина за определяне на готовността на детето за училище В края на месец март тази година, ще започне кам...
Повече
img

КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО?

09.03.2021
КАК НАРУШЕНИЯТА В АРТИКУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗЯТ И ВЪРХУ ПИСМЕНОСТТА НА ДЕТЕТО? Нарушение на артикулацията означава, че де...
Повече
img

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД 03 – 10.03.2021 г.

22.02.2021
По повод Европейския ден на логопедията – 06 март, логопед Теодора Янева и тази година Ви предлаг...
Повече
img

ПОСЕЩЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

17.02.2021
Мили родители, Предвид създалата се епидемиологична обстановка с COVID-19 бих искала да Ви напомня, че в случай на симптоми на грип, настин...
Повече
img

МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.11.2020
МАЛКОТО ДЕТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Всички родители сме...
Повече
img

ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ?

06.11.2020
ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ ЗАЩО И НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТЯ? ...
Повече
img

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

06.11.2020
УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ Време ли е детето ми да тръгне на училище? ...
Повече
img

Изграждане на умения за слушане.

02.11.2020
Изграждане на умения за слушане.        ...
Повече
img

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ?

02.11.2020
КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ? Трудно ли се концентрира детето ви?...
Повече
img

DENVER II - скрининг тест на детското развитие

19.07.2020
DENVER II е скрининг тест на детското развитие, който е най-широко използвания тест в световен мащаб. Тестът е це...
Повече
img

Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? Диагноза ли е СОП?

28.05.2020
Означава ли СОП, че детето задължително е с увреждания? ...
Повече
img

Детето пише грозно! Как да му помогна?

04.05.2020
Детето пише грозно! Как да му помогна? Все по-често в моя кабинет идват родите...
Повече
img

Как да определим водещата ръка на детето?

02.05.2020
Как да определим водещата ръка на детето? Защо е важно да знаем коя е водещата ръка на детето? Вся...
Повече
img

ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ.

02.04.2020
ЕЗИК И АУТИЗЪМ. НАЙ-ХАРАКТЕРНО ЗА КОМУНИКАЦИЯТА НА АУТИСТИТЕ. Понят...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

21.03.2020
РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН Децата със Синдром на Даун обикновено са изключи...
Повече
img

Дислексия

25.02.2020
Дислексия Какво е дислексия? - Дислексията е вродено или придобито нарушение в овладяванет...
Повече
img

18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО

13.02.2020
18 ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ ПРИ ЗАЕКВАНЕ НА ДЕТЕТО Заекването е говорно нарушение, при което е затруднена плавно...
Повече
img

Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието. Полезни практики при деца с хиперактивност и дефицит на внимание.

30.01.2020
Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието. Полезн...
Повече
img

Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването

20.01.2020
Breathing+ апарат и софтуер за дихателен тренинг в помощ на заекването Заекването е нарушение, което засяга...
Повече
img

БЕЗПЛАТНИ ЛОГОПЕДИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2020
За трета поредна година, от 02-08.03.2020г., се организира кампания за безплатни консултации с водещи специалисти логопеди....
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА /4-тата годинка/

02.01.2020
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 37 ДО 48 МЕСЕЦА...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/

11.12.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 25 ДО 36 МЕСЕЦА /3-тата годинка/ П...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА

29.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 13 ДО 24 МЕСЕЦА Периодът от раждането до училищна възраст е време, в което...
Повече
img

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА

20.11.2019
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  - ОТ 0 ДО 12 МЕСЕЦА През първата годинка на детето всички и всичко е насочено към неговото физич...
Повече
img

КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД?

14.11.2019
КОГА Е НЕОБХОДИМА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД? Много пъти са ме питали: “Кога да потърси...
Повече
img

НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ

31.10.2019
НАРУШЕНИЯ НА ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ СЛЕД ИНСУЛТ   За повечето пациенти,  най-тежкото после...
Повече
img

РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА.

26.10.2019
РАЗВИТИЕ НА ФИНА МОТОРИКА. ПОМОЩНИЦИ НА ФИНАТА МОТОРИКА. ...
Повече
img

Европейски празник на Логопедичната терапия - 6 март

06.03.2018
...
Повече